fbpx

Thì hiện tại đơn

Thì hiện tại đơn là một trong những thì được sử dụng nhiều nhất trong tiếng anh. Ngay từ những ngày đầu học tiếng anh các bạn đã làm quen với thì này rồi. Vậy thì hiện tại đơn là gì? và cách sử dụng nó như thế nào? Bài viết sau đây, Gia Sư Plus sẽ giúp các bạn trả lời những câu hỏi nêu trên nhé!

thì hiện tại đơn trong tiếng anh

Thì hiện tại đơn là gì?

Thì hiện tại đơn dùng để diễn đạt một hành động mang tính thường xuyên (regular action), theo thói quen (habitual action) hoặc hành động lặp đi lặp lại có tính qui luật.

ví dụ: I walk to school every day.


Khi chia động từ ở thời này, đối với ngôi thứ nhất (I), thứ hai (you) và thứ 3 số nhiều (they) động từ không phải chia, sử dụng động từ nguyên thể không có to như ở ví dụ nêu trên. Đối với ngôi thứ 3 số ít (he, she, it), phải có “s” ở sau động từ và âm đó phải được đọc lên:

He walks.
She watches TV

Chúng ta thường dùng thời hiện tại thường với một số các phó từ chỉ thời gian như today, present day, nowadays,… và với các phó từ chỉ tần suất như: always, sometimes, often, every + thời gian …

Thì hiện tại đơn thường không dùng để diễn đạt hành động đang xảy ra ở thời điểm hiện tại (now), ngoại trừ với các động từ thể hiện trạng thái (stative verb) như sau:

know
believe
hear
see
smell
wish
understand
hate
love
like
want
sound
have
need
appear
seem
taste
own

Các từ trong danh sách trên thường cũng không bao giờ xuất hiện trong thời tiếp diễn (hiện tại tiếp diễn, quá khứ tiếp diễn…).

Một số ví dụ khác về thời hiện tại đơn:

They understand the problem now. (stative verb)

He always swims in the evening. (habitual action)

We want to leave now. (stative verb)

The coffee tastes delicious. (stative verb)

Your cough sounds bad. (stative verb)

I walk to school every day. (habitual action)

Bài Tập Luyện Tập Thì Hiện Tại Đơn

Bài 1. Hoàn thành các câu sau ở dạng thì hiện tại đơn:

1) Tom ………………… stamps. (not/to collect)

2) You ………………… songs in the bathroom. (not/to sing)

3) Julie ………………… in the garden. (not/to work)

4) I ………………… at home. (not/to sit)

5) Tina and Kate ………………… the windows. (not/to open)

6) Adam ………………… French. (not/to speak)

7) His sister ………………… lemonade. (not/to like)

8) We ………………… to music. (not/to listen)

9) My father ………………… the car every Saturday. (not/to clean)

10) Johnny and Danny ………………… in the lake. (not/to swim)

 Bài 2. Hoàn thành các câu sau ở dạng thì hiện tại đơn:

1) I don’t stay/doesn’t stay at home.

2) We don’t wash/doesn’t wash the family car.

3) Doris don’t do/doesn’t do her homework.

4) They don’t go/doesn’t go to bed at 8.30 pm.

5) Kevin don’t open/doesn’t open his workbook.

6) Our hamster  don’t eat/doesn’t eat apples.

7) You  don’t chat/doesn’t chat with your friends.

8) She don’t use/doesn’t use a ruler.

9) Max, Frank and Steve don’t skate/doesn’t skate in the yard.

10) The boy don’t throw/doesn’t throw stones.

Bài 3. Hoàn thành các câu sau ở dạng thì hiện tại đơn

1) We ………………… handball at school. (not/to play)

2) Laura ………………… her room. (not/to clean)

3) Mark ………………… his homework. (not/to do)

4) Susan and Jerry ………………… TV. (not/to watch)

5) They ………………… at 6.30. (not/to wake up)

6) You ………………… shopping. (not/to go)

7) Mrs Smith ………………… a big box. (not/to carry)

8) My brother ………………… English. (not/to teach)

9) The teachers ………………… stories. (not/to tell)

10) I ………………… in a plane. (not/to fly)

Bài 4. Hoàn thành các câu sau ở thì hiện tại đơn (Chuyển sang câu phủ định)

1) They play volleyball every week. – They ………………… volleyball every week.

2) John is nice. – John ………………… nice.

3) This car makes a lot of noise. – This car ………………… a lot of noise.

4) I like computer games. – I ………………… computer games.

5) We are from Greece. – We ………………… from Greece.

6) You wear pullovers. – You ………………… pullovers.

7) They speak English. – They ………………… English.

8) He watches TV. – He ………………… TV.

9) I am from Spain. – I ………………… from Spain.

10) Steve draws nice pictures. – Steve ………………… nice pictures.

Bài 5. Hoàn thành các câu sau ở dạng thì hiện tại đơn (Chuyển sang câu phủ định)

  1) She feeds the animals. – She ………………… the animals.

2) We take photos. – We ………………… photos.

3) Sandy does the housework every Thursday. – Sandy ………………… the housework every Thursday.

4) The boys have two rabbits. – The boys ………………… two rabbits.

5) Simon can read English books. – Simon ………………… English books.

6) He listens to the radio every evening. – He ………………… the radio every evening.

7) Anne is the best singer of our school. – Anne ………………… the best singer of our school.

8) The children are at home. – The children ………………… at home.

9) The dog runs after the cat. – The dog ………………… the cat.

10) Lessons always finish at 3 o’clock. – Lessons ………………… at 3 o’clock.

Bài 6. Hoàn thành các câu hỏi sau

Ex: (where / you / go to school?)

 •  Where do you go to school?

1.   (what / you / do?)

 • ……………………………………………………………………………………..

2.  (where / John / come from?)

 • ……………………………………………………………………………………..

3.  (how long / it / take from London to Paris?)

 • ……………………………………………………………………………………..

4.  (how often / she / go to the cinema?)

 • ……………………………………………………………………………………..

5.  (how many children / you / have?)

 • ……………………………………………………………………………………..

6.  (when / you / get up?)

 • ……………………………………………………………………………………..

7.  (how often / you / study English?)

 • ……………………………………………………………………………………..

8.  (what time / the film / start?)

 • ……………………………………………………………………………………..

9. (where / you / play tennis?)

 • ……………………………………………………………………………………..

10. (what sports / Lucy / like?)

 • ……………………………………………………………………………………..

11. (how / they / get to work?)

 • ……………………………………………………………………………………..

12. (how often / I / come here?)

 • ……………………………………………………………………………………..

13. (where / she / live?)

 • ……………………………………………………………………………………..

14. (why / you / eat so much chocolate?)

 • ……………………………………………………………………………………..

15. (what / this machine / do?)

 • ……………………………………………………………………………………..

16. (who / she / meet on Saturdays?)

 • ……………………………………………………………………………………..

17. (how many brothers / she / have?)

 • ……………………………………………………………………………………..

18. (how much / this / cost?)

 • ……………………………………………………………………………………..

19. (where / you / eat lunch?)

 • ……………………………………………………………………………………..

Bài 7. Hoàn thành các câu hỏi sau:

Ex.  Where / John?

 • Where is John?

         Why / they / hungry?

 • Why are they hungry?

1.  Where / we?

 • …………………………………………………………………………………….

2.  Who / you?

 • …………………………………………………………………………………….

3.  Why / he / late?

 • …………………………………………………………………………………….

4.  What / this?

 • …………………………………………………………………………………….

5.  Where / Jimmy ?

 • …………………………………………………………………………………….

6.  How old / she ?

 • …………………………………………………………………………………….

7.  How / you ?

 • …………………………………………………………………………………….

8. Where / the station?

 • …………………………………………………………………………………….

9. What time / it now?

 • …………………………………………………………………………………….

10. Where / Pedro / from?

 • …………………………………………………………………………………….

11. Why / they / in the kitchen?

 • …………………………………………………………………………………….

12. How / the food?

 • …………………………………………………………………………………….

13. How long / the journey?

 • …………………………………………………………………………………….

14. How old / you ?

 • …………………………………………………………………………………….

15. Why / I / last ?

 • …………………………………………………………………………………….

16. What time / the concert?

 • …………………………………………………………………………………….

17. Where / she?

 • …………………………………………………………………………………….

18. Who / Julie / with?

 • …………………………………………………………………………………….

Bài 8. Hoàn thành các câu sau: Ở dạng nghi vấn

Ex.  (you / like cake?) – Do you like cake?

 1. (she / live in London?)
 2. (they / hate studying?)
 3. (you / drink tea every morning?)
 4. (you smoke?)
 5. (he / play tennis on Saturdays?)
 6. (you / go shopping at the weekend?)
 7. (you / drink alcohol?)
 8. (she / work in an office?)
 9. (they / study French?)
 10. (you / meet your friends on Fridays?)
 11. (you / read a lot?)
 12. (John / come from New Zealand?)
 13. (they / like pizza?)
 14. (we / arrive at 9 p.m.?)
 15. (it / snow here in winter?)
 16. (Lucy / study History?)
 17. (I / work as a teacher?)
 18. (he / eat rice often?)
 19. (you / like coffee?)

Bài 9. Hoàn thành các câu sau: Ở dạng nghi vấn

Ex. John / in the garden? – Is John in the garden?

1.  They / hungry?

2.  We / late?

3.   You / tired?

4.  He / French?

5.  She / a teacher?

6.  Harry and Lucy / from London?

7.  I / early?

8.  You / thirsty?

9. She / on the bus?

10. We / on time?

11. Pedro / from Spain?

12. They / in Tokyo?

13. Julie / at home?

14. The children / at school?

15. You / in a cafe?

16. I / right?

17. We / in the right place?

18. She / German?

19. He / a doctor?

Bài 10. Hoàn thành các câu sau:

1.  I …………………………………. (be) in a café now.

2.  …………………………………. (she / play) tennis every week?

3.  They …………………………………. (go) to the cinema every Wednesday.

4.  …………………………………. (she / be) a singer?

5.  You …………………………………. (find) the weather here cold.

6.  …………………………………. (they / be) on the bus?

7.  Lucy …………………………………. (ride) her bicycle to work.

8.  Why …………………………………. (he / be) in France?

9.  I …………………………………. (not / play) the piano often.

10. It …………………………………. (not / be) cold today.

11. We …………………………………. (be) from Portugal.

12. …………………………………. (we / make) too much noise at night?

13. Where ………………………………… (Harry / study)?

14. …………………………………. (it / be) foggy today?

15. We …………………………………. (not / be) late.

16. They …………………………………. (not / like) animals.

17. Where …………………………………. (you / be)?

18. He …………………………………. (not / be) an accountant.

19. …………………………………. (the dog / eat) chicken? 

20. She …………………………………. (be) my sister.

Bài 11. Hoàn thành các câu sau:

1.  She …………………………………. (play) tennis every Sunday.

2.  He …………………………………. (buy) a cup of coffee every morning.

3.  Julie …………………………………. (study) French at school.

4.  Luke …………………………………. (try) hard to be polite. 

5.  She …………………………………. (enjoy) going swimming.

6.  Lucy …………………………………. (wash) her hair every day.

7.  John never …………………………………. (cry).

8.  My mother always …………………………………. (say) that love is more important than money.

9.  I hope Julie …………………………………. (pass) the exam.

10. The plane …………………………………. (fly) low over the airport.

Bài 12. Hoàn thành các câu sau:

1.  (he / drive to work every day)

__________________________________________________________________

2.  (I / not / think you’re right)

__________________________________________________________________

3.  (we / have enough time?)

__________________________________________________________________

4.  (I / eat cereal in the morning)

__________________________________________________________________

5.  (they / write e-mails every day?)

__________________________________________________________________

6.  (you / watch a lot of TV)

__________________________________________________________________

7.  (he / not / read the newspaper)

__________________________________________________________________

8.  (she / dance often?)

__________________________________________________________________

9.  (where / I / come on Mondays?)

__________________________________________________________________

10. (what / you / do at the weekend?)

__________________________________________________________________

11. (you / not / drink much tea) 

__________________________________________________________________

12. (how / he / travel to work?)

__________________________________________________________________

13. (they  / not / like vegetables)

__________________________________________________________________

14. (she / catch a cold every winter)

__________________________________________________________________

15. (I / go out often?)

__________________________________________________________________

16. (you / speak English?)

__________________________________________________________________

17. (we / take the bus often)

__________________________________________________________________

18. (she / not / walk to school)

__________________________________________________________________

19. (what / you / buy in the supermarket?)

__________________________________________________________________

20. (how / he / carry such a heavy bag?)

__________________________________________________________________

Bài 13. Hoàn thành các câu sau:

1.  (they / wear suits to work?)

____Do they wear suits to work?____________________________________

2.  (he / not / say much)

__________________________________________________________________

3.  (when / she / study?)

__________________________________________________________________

4.  (she / know a lot about cooking)

__________________________________________________________________

5.  (we / make dinner at the weekends)

__________________________________________________________________

6.  (I  / not / leave work on time very often)

__________________________________________________________________

7.  (she / meet her brother every week?)

__________________________________________________________________

8.  (they / find London’s weather cold)

__________________________________________________________________

9.  (we / use the computer every day?)

__________________________________________________________________

10. (you / not / smoke)

__________________________________________________________________

11. (why / we / always get into trouble?)

__________________________________________________________________

12. (what/ they / usually cook?)

__________________________________________________________________

13. (what / we / need?) 

__________________________________________________________________

14. (they  / not / win at tennis)

__________________________________________________________________

15. (what / they / like to watch on TV?)

__________________________________________________________________

16. (I / do my homework every night)

__________________________________________________________________

17. (why / she / swim every morning?) 

__________________________________________________________________

18. (you / walk to the station every day)

__________________________________________________________________

19. (he / teach in a school?)

__________________________________________________________________

20. (he / study English at a night class)

__________________________________________________________________

Bài 14. Hoàn thành các câu sau:

1.  (we / not / go out much)

__________________________________________________________________

2.  (they / think it’s a good idea)

__________________________________________________________________

3.  (he / know how to play the violin?)

__________________________________________________________________

4.  (why / I / have to clean up?)

__________________________________________________________________

5.  (she / not / sleep late at the weekends)

__________________________________________________________________

6.  (I / love studying languages?)

__________________________________________________________________

7.  (we / not / believe the Prime Minister)

__________________________________________________________________

8.  (you / understand the question?)

__________________________________________________________________

9.  (she / not / want to go to the cinema)

__________________________________________________________________

10. (I / like trying new kinds of food)

__________________________________________________________________

11. (David / want some coffee?)

__________________________________________________________________

12. (what / Lucy / do at the weekends?)

__________________________________________________________________

13. (they / not / work late on Fridays)

__________________________________________________________________

14. (she / have three daughters)

__________________________________________________________________

15. (you / own a car?)

__________________________________________________________________

16. (where / Alicia / work?)

__________________________________________________________________

17. (when / she / go to her Chinese class?)

__________________________________________________________________

18. (I / not / believe you)

__________________________________________________________________

19. (she / think about her holidays often)

__________________________________________________________________

20.  (you / like going to restaurants?)

__________________________________________________________________

Như vậy Gia Sư Plus đã giới thiệu (hệ thống lại) tới các bạn những kiến thức quan trọng của thì hiện tại đơn. Những kiến thứ này sẽ giúp các bạn hiểu biết sâu sắc và có thể vận dụng vào việc giao tiếp tiếng anh hàng ngày.

Hãy thường xuyên truy cập hệ thống học tiếng anh trực tuyến Gia Sư Plus để cập nhật (hệ thống) lại kiến thức tiếng anh của bạn nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *