fbpx

Quá Khứ Tiếp Diễn, Tất Cả Những Gì Bạn Cần Biết

Thì Quá khứ tiếp diễn là một chủ đề ngữ pháp khó trong tiếng anh. Cấu trúc này rất dễ bị nhầm lẫn với các cấu trúc quá khứ, và vì vậy mà nó thường tạo ra cảm giác đôi khi là bất lực cho các bạn học tiếng anh. Trong bài viết này Gia Sư Plus sẽ giới thiệu cho các bạn toàn bộ kiến thức liên quan đến thì quá khứ tiếp điễn. Làm thế nào bạn phân biệt với các thì khác và cách thức sử dụng thì này như thế nào?

Thì Quá Khức Tiếp Diễn Là Gì

Thì quá khứ tiếp diễn (Past Continuous tense) là thì đượcdùng khi muốn nhấn mạnh diễn biến hay quá trình của sự vật hay sự việc hoăc thời gian sự vật hay sự việc đó diễn ra.

Quá khứ tiếp diễn

Cách dùng Thì quá khứ tiếp diễn Tiếng Anh

Thì quá khứ tiếp diễn được dùng khi muốn nhấn mạnh diễn biến hay quá trình của sự vật hay sự việc hoăc thời gian sự vật hay sự việc đó diễn ra.

 • While I was driving home, Peter was trying desperately to contact me. (Peter đã cố gắng liên lạc với tôi trong lúc tôi đang lái xe về nhà.)
 • Were you expecting any visitors? (Anh có mong đợi người khách nào không?)
 • Sorry, were you sleeping? (Xin lỗi, anh đang ngủ à?)
 • I was just making some coffee. (Tôi đang pha cà phê.)
 • I was thinking about him last night. (Tối qua, tôi đã nghĩ về anh ấy.)
 • In the 1990s few people were using mobile phones. (Vào những năm 1990, rất ít người sử dụng điện thoại di động.)

Thì quá khứ tiếp diễn được dùng để diễn tả 1 hành động đang diễn ra trong quá khứ thì có hành động khác xen vào.

 • I was walking in the street when I suddenly fell over. (Khi tôi đang đi trên đường thì bỗng nhiên tôi bị vấp ngã.)
 • She was talking to me on the phone and it suddenly went dead. (Khi cô ấy đang nói chuyện điện thoại với tôi thì bỗng nhiên nó bị mất liên lạc.)
 • They were still waiting for the plane when I spoke to them. (Khi tôi nói chuyện với họ thì họ vẫn đang chờ máy bay.)
 • The company was declining rapidly before he took charge. (Trước khi anh ấy nhận công việc thì công ty đó đang đi xuống.)
 • We were just talking about it before you arrived. (Chúng tôi vừa nhắc về điều đó trước khi anh đến.)
 • I was making a presentation in front of 500 people when the microphone stopped working. (Khi tôi đang trình bày trước 500 người thì cái micro đột nhiên bị hỏng.)

Cấu trúc thì quá khứ tiếp diễn Tiếng Anh

Câu khẳng địnhCâu phủ địnhCâu nghi vấn
– S + was/ were + V-ing (+ O) Ví dụ: I was thinking about him last night. We were just talking about it before you arrived.– S + was/ were + not + V-ing (+ O) Ví dụ: I wasn’t thinking about him last night. We were not talking about it before you arrived.– (Từ để hỏi) + was/ were + S + V-ing (+ O)? Ví dụ: Were you thinking about him last night? What were you just talking about before I arrived?

* Ghi chú:

 • S: chủ ngữ
 • V: động từ
 • O: tân ngữ

Bài tập thì Quá khứ tiếp diễn Tiếng Anh

I. Chia động từ ở thì quá khứ tiếp diễn

1. I ___________________down the street when it begin to rain (go)

2. At this time last year, I ___________________an English course (attend)

3. Jim ________________ under the tree when he heard an explosion (stand)

4. The boy fell and hurt himself while he _________________ a bicycle (ride)

5. When we met them last year, they______________ in Santiago (live)

6. The tourist lost his camera while he________________ around the city (walk)

7. The lorry _______________ very fast when it hit our car (go)

8. While I ____________________in my room, my roommate ___________________ a party in the other room (study/ have)

9. Mary and I___________________ the house when the telephone rang (just leave)

10. We __________________ in the café when they saw us (sit)

Đáp án:

1 – was going2 – was attending3 – was standing4 – was riding5 – were living
6 – was walking7 – was going8 – was studying – was having9 – were just leaving10 – were sitting

II. Chia động từ ở thì quá khứ hoặc quá khứ tiếp diễn

1. I ________________ (call) Mr Wilson at 9 last night, but he (not be)_________________at home. He (study) _______________ at the library

2. I _________________ (not hear) the thunder during the storm last night because I ________________ (sleep)

3. It was beautiful yesterday when we went for a walk in the park. The sun______________(shine). The birds_____________(sing)

4. My brother and sister ________________ (talk) about something when I ________________ (walk) into the room.

5. Tom went to his friends ‘house, but the boys ___________________ (not be) there. They (play)_____________soccer in the vacant lot down the street.

6. The little boy _______________ (fall) asleep while his mother___________________ (read) him a story.

7. I really enjoyed my holiday last January. While it_______________(snow) in Iowa, the sun ______________ (shine) in Florida.

8. While Ted _______________ (shovel) snow from his driveway yesterday, his wife _________________ (bring) him a cup of hot chocolate.

9. John _________________ (have) a car accident last week. He __________________ (drive) down the street when suddenly a lorry __________________ (hit) his car from behind.

10. Ten years ago, the government _______________ (decide) to begin a food programme. At that time, many people in the rural areas _______________ (starve) due to several years of drought.

11. They ___________________(wait) for me when I _________________ at the station (arrive)

12. She ________________ (swim) in the sea when I ___________________ her (see)

13. ___________________they__________________(play) tennis when it _________________ raining (start)?

14. We __________________ (drive) home from the theatre when the police __________________(stop) us.

15. The wind __________________ (blow) very hard when I ________________(go) out this morning.

Đáp án

1 – was calling – wasn’t – was studying;  2 – didn’t hear – was sleeping;

3 – was shining – were singing;  4 – were talking – walked; 

5 – weren’t – were playing;  6 – fell – was reading; 

7 – was snowing – was was shining;  8 – was shoveling – was bringing;

9 – had – was driving – hit; 10 – decided – were starving;  11 – were waiting – arrived; 

12 – was swimming – saw; 13 – Were … playing – started;

14 – were driving – stopped;  15 – was blowing – went; 

III. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc ở thì quá khứ tiếp diễn.

1. At this time last year, they ­­­­­­­­­­­­(build) this house.

2. I (drive) my car very fast when you called me.

3. I (chat) with my friends while my teacher (teach) the lesson yesterday.

4. My father (watch) TV when I got home.

5. At this time yesterday, I (prepare) for my son’s birthday party.

6. What you (do) at 8 pm yesterday?

7. Where you (go) when I saw you last weekend?

8. They (not go) to school when I met them yesterday.

9. My mother (not do) the housework when my father came home.

10. My sister (read) books while my brother (play) football yesterday afternoon.

Đáp án

1. were building; 6. were you doing;

2. was driving; 7. were you going;

3. was chatting; 8. weren’t going;

4. was watching; 9. wasn’t doing;

5. was preparing; 10. was reading;

IV. Biến đổi các câu sau sang phủ định, câu hỏi và trả lời các câu hỏi đó.

1. He was planting trees in the garden at 4 pm yesterday.

– ………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………….

2. They were working when she came yesterday.

– ………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………….

3. She was painting a picture while her mother was making a cake.

– ………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………….

4. Anne was riding her bike to school when Peter saw her yesterday.

– ………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………….

5. He was typing a letter when his boss went into the room.

– ………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………….

Đáp án

1. He was planting trees in the garden at 4 pm yesterday.

– He wasn’t planting trees in the garden at 4 pm yesterday.

– Was he planting trees in the garden at 4 pm yesterday?

Yes, he was./ No, he wasn’t.

2. They were working when she came yesterday.

– They weren’t working when she came yesterday.

– Were they working when she came yesterday?

Yes, they were./ No, they weren’t.

3. She was painting a picture while her mother was making a cake.

– She wasn’t painting a picture while her mother was making a cake.

– Was she painting a picture while her mother was making a cake?

Yes, she was./ No, she wasn’t.

4. Anne was riding her bike to school when Peter saw her yesterday.

– Anne wasn’t riding her bike to school when Peter saw her yesterday.

– Was Anne riding her bike to school when Peter saw her yesterday?

Yes, she was./ No, she wasn’t.

5. He was typing a letter when his boss went into the room.

– He wasn’t typing a letter when his boss went into the room.

– Was he typing a letter when his boss went into the room?

Yes, he was./ No, he wasn’t.

V: Chọn đúng thì của các câu sau:

1. I saw/ was seeing the accident when I was waiting for the taxi.

2. What were you doing/ did you do when I phoned?

3. They didn’t visit/ weren’t visiting their friends last summer holiday.

4. It rained/ was raining heavily last July.

5. While people were talking to each other, he read/ was reading his book.

6. Chris was eating/ ate pizza every weekend last month.

7. While we were running/ run in the park, Mary fell over.

8. Did you find/ Were you finding your keys yesterday?

9. Who was she dancing/ did she dance with at the party last night?

10. They were watching/ watched football on TV all day.

Đáp án

1. saw

2. were you doing

3. did’nt visit

4. rained

5. was reading

6. ate

7. were running

8. Did you find

9. did she dance

10. were watching

VI. Tìm các lỗi sai trong các câu sau:

1. I was play football when she called me.

2. Was you study Math at 5 p.m. yesterday?

3. What was she do while her mother was making lunch?

4. Where did you went last Sunday?

5. They weren’t sleep during the meeting last Monday.

6. He got up early and have breakfast with his family yesterday morning.

7. She didn’t broke the flower vase. Tom did.

8. Last week my friend and I go to the beach on the bus.

9. While I am listening to music, I heard the doorbell.

10. Peter turn on the TV, but nothing happened.

Đáp án

1 – play thành playing;  2 – study thành studying;

3 – do thành doing; 4 – went thành go;

5 – sleep thành sleeping; 6 – have thành had

7 – broke thành break; 8 – go thành went;

9 – am thành was; 10 – turn thành turned;

VII. Hoàn thành các câu sau với từ cho sẵn:

1. Where/ you/ go? When/ you/ go?

=>

2. Who/ you/ go with?

=>

3. How/ you/ get/ there?

=>

4. What/ you/ do/ during the day?

=>

5. you/ have/ a/ good/ time?

=>

6. you/ have/ any/ problems?

=>

7. How long/ you/ be/ there?

=>

8. What/ your parents/ do/ while/ you/ go/ on holiday?

=>

Đáp án:

1. Where did you go? When did you go?

2. Who did you go with?

3. How did you get there?

4. What were you doing during the day?

5. Did you have a good time?

6. Did you have any problems?

7. How long were you there?

8. What were your parents doing while you were going on holiday?

VIII: Chia đúng các động từ sau ở thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

In my last holiday, I went to Hawaii. When I (go) 1…………to the beach for the first time, something wonderful happened. I (swim) 2…………in the sea while my mother was sleeping in the sun. My brother was building a castle and my father (drink) 3 some water. Suddenly I (see) 4…………a boy on the beach. His eyes were blue like the water in the sea and his hair (be) 5…………beautiful black. He was very tall and thin and his face was brown. My heart (beat) 6…………fast. I (ask) 7…………him for his name with a shy voice. He (tell) 8…………me that his name was John. He (stay) 9…………with me the whole afternoon. In the evening, we met again. We ate pizza in a restaurant. The following days we (have) 10…………a lot of fun together. At the end of my holidays when I left Hawaii I said good-bye to John. We had tears in our eyes. He wrote to me a letter very soon and I answered him.

Đáp án

In my last holiday, I went to Hawaii. When I (go) 1 went to the beach for the first time, something wonderful happened. I (swim) 2 was swimming in the sea while my mother was sleeping in the sun. My brother was building a castle and my father (drink) 3 was drinking some water. Suddenly I (see) 4 saw a boy on the beach. His eyes were blue like the water in the sea and his hair (be) 5 was beautiful black. He was very tall and thin and his face was brown. My heart (beat) 6 was beating fast. I (ask) 7 asked him for his name with a shy voice. He (tell) 8 told me that his name was John. He (stay) 9 stayed with me the whole afternoon. In the evening, we met again. We ate pizza in a restaurant. The following days we (have) 10 had a lot of fun together. At the end of my holidays when I left Hawaii I said good-bye to John. We had tears in our eyes. He wrote to me a letter very soon and I answered him.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *